ការយកទៀបមកផលិតជាថ្នាំការពារសត្វល្អិត

ការយកទៀបមកផលិតជាថ្នាំការពារសត្វល្អិត

1. សមាសធាតុប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិត ស្លឹកទៀប មានផ្ទុកនូវសមាសធាតុ Alkaloids រីឯគ្រាប់ទៀបមានផ្ទុកសមាសធាតុឈ្មោះថា Acetogenins ដែលបង្អាក់សកម្មភា...
អានបន្ត